Make your own free website on Tripod.com

    

 

November 1999

Open discussie met de raadsleden

Natuurlijk kan men tegen bebouwing zijn, maar men moet zich wel realiseren dat de gemeenteraad al in 1991 bij het vaststellen van de structuurvisie stedelijk gebied, heeft vastgelegd dat de terreinen rond de Maarsserbrug ontwikkeld zullen worden.
Uitgangspunt is echter nadrukkelijk geweest een bebouwing op dorpse schaal, passend bij het karakter van de directe omgeving. Een soortgelijk plan als nu, werd enkele jaren geleden door de raad van tafel geveegd, omdat het veel te ambitieus was.
Vrijwel alle politieke partijen hebben zich begin vorig jaar in hun verkiezingsprogramma's gezegd dat ze een bebouwing op beperkte schaal willen (zie toevoeging onderaan).
Een van de belangrijkste oorzaken van de kloof tussen bevolking en gemeentebestuur is naar mijn mening dat de meerderheid van de raadsleden zich niet houdt aan de toezeggingen die ze aan de kiezers hebben gedaan, en op grond waarvan ze als volksvertegenwoordigers zijn gekozen.
Wat ook wordt genegeerd is de structuurvisie zelf. Maarssen is, zo is door de gemeenteraad vastgelegd, een beherende gemeente. Maarssen zou dan ook geen rol meer spelen bij het voorzien in de regionale woningbehoefte. Maar wat gebeurt er? Er staan plannen op stapel voor de bouw van duizenden woningen in Maarssen. Daarbij dreigen gebieden te worden opgeofferd die nog maar enkele jaren geleden in het bestemmingsplan Landelijk Gebied als landschappelijk zeer waardevol zijn aangewezen, en waarvoor in dat plan een conserverend beleid is vastgelegd.
Een tweede punt dat ook oorzaak voor de ontstane problemen is, is dat niet naar de bevolking wordt geluisterd. Eigenlijk kan dat ook niet (meer), want de gemeente heeft zich in een aantal gevallen op voorhand al contractueel verplicht plannen te ondersteunen.
Inspraak is ook geen inspraak meer. Men mag iets te berde brengen, maar krijgt schriftelijk antwoord, waarbij dikwijls de essentie van de vraag met een wollig taalgebruik wordt omzeild. Kortom: er wordt regelmatig geen antwoord op vragen gegeven.
Deze gang van zaken is in strijd met de gemeentelijke inspraakverordening, omdat een gedachtenwisseling onderdeel van de inspraak moet uitmaken. Dat gebeurt dus niet.

De remedie? Ik weet het niet, maar denk dat om te beginnen een open discussie met de raadsleden verhelderend naar beide kanten kan werken. En de gemeente moet vanaf nu inspraak serieus nemen en handelen zoals in de door de raad vastgestelde inspraakverordening en bijbehorende nota is vastgelegd.

Toevoeging
Standpunten politieke partijen vorig jaar, vlak voor de raadsverkiezingen.

  • Bebouwen op de schaal van Maarssen-Dorp. Met speelgelegenheden en hondenuitlaat- plaatsen. Geen Manhattan aan het Amsterdam-Rijnkanaal en zeker geen tweede brug voor langzaam verkeer (VVD)
  • We moeten goed naar de inwoners luisteren. De bouw aan de Maarssense kant moet passen bij de structuur van het dorp. Ook moeten er groen en een voorziening voor de jeugd, zoals er nu al de skateboard-baan is, in het gebied blijven. We moeten het met elkaar invullen. (M2000)
  • Niet alles volproppen. Aan de Dorpse kant laagbouw en ook rekening houden met jongeren en recreatie. Aan de Broekse kant woningbouw, maar ook niet te hoog.( CDA)
  • Dorps en kleinschalig. Wel helemaal ontwikkelen op de schaal van Maarssen. OVVO zou een leuke sportvoorziening zijn in het centrum van de gemeente. (P v.d.A)
  • Wel bouwen en invullen, maar in overleg met de Klankbordgroep. In het nieuwe gebied moet worden geleefd, dus we moeten met bouwen goed uitkijken naar de mate van geluidsoverlast. Onderzocht moet worden of OVVO kan blijven zitten. We moeten nu niet over ons graf heen regeren. Het nieuwe college moet dat verder afmaken.(D66)
  • Een tweede brug met een lokaal vervoers-systeem. Alles combineren zoals de bibliobus, het rondbrengen van warme maaltijden. Een ecologische zone. Vooral geen hoog ambitie niveau met een groot theater en geen mega-bioscoop. (Groen Links)
  • Bebouwen. Dat is een economisch voordeel en goed voor de woningnood. Het moet wel passen bij het dorpse karakter en we moeten kijken of er kantoren langs het kanaal mogelijk (RPF/SGP/GPV)

Buist, Maarssen