Make your own free website on Tripod.com

    

 

BOUWBELEID BRUGLOCATIES

    Omstreeks 25 oktober ontvingen wij een reclamefolder. Daarin op een plattegrond de bouwplannen van een projectontwikkelaaar, of van de gemeente, dat is mij niet duidelijk, voor de Maarsser Bruglocaties. Plannen voor volbouwen van het gebied, een totale verkaveling. Bouwplannen die om heel scala aan redenen (sociale-, planologische-, recreatieve-, milieu- en gezondheidsredenen) als slecht betiteld moeten worden Heel veel inwoners vinden dan ook dat die plannen behoren te worden afgewezen.
    In de eerste plaats is volbouwen in strijd met het huidige bestemmingsplan voor het gebied. Het loopt vooruit op een wijziging van het bestemmingsplan. De correcte procedure is dat er eerst een wijziging van het bestemmingsplan komt. Daarin wordt dan vastgelegd welk deel van het gebied voor weg- en woningbouw bestemd wordt (waar en hoeveel), in welk deel openbaar groen geprojecteerd is, hoeveel procent er eventueel voor sport en spel gereserveerd wordt, enzovoorts. De bevolking kan via inspraak zijn commentaar geven op de wijziging van het bestemmingsplan. Pas als het bestemmingsplan formeel vastligt, kan de invulling plaatsvinden.
    Overigens schijnt de gemeenteraad al in 1991 besloten te hebben dat er bij de brug gebouwd zou gaan worden. Dat is er toch voldoende tijd geweest om het huidige gebruik en de huidige waarden van het terrein te inventariseren, en een bestemmingsplan op te stellen dat rekening houdt met de bestaande waarden.

    De vroegere aantrekkelijkheid van Maarssen, is door opeenvolgende gemeentebesturen al enigszins aangetast (zie bijv. het gemeentekantoor, zie de vuilwitte "puisten" die boven Zandweg Oostwaard uitreizen). Maar het huidige gemeentebestuur schijnt alles op alles te willen zetten om wat er nog aan schoonheid rest, nog binnen de eigen zittingsperiode volledig te vernietigen.
    In het plan voor de gebieden rondom de Hoge Brug zijn "stadsvilla’s" voorzien. En dat terwijl de gemeente één- en andermaal heeft toegezegd (o.a. op de informatieavond van 8 oktober 1996) dat de bebouwing zou aansluiten op de aard en schaal van het dorp. Dat zou toch moeten inhouden dorpsvilla’s, en geen stadsvilla’s. Ook is toegezegd dat groen en ecologie heel veel aandacht zouden krijgen. Wethouder Gerrietsen op diezelfde avond : "De stedebouwkundige potentie wil niet zeggen dat het hele gebied steen en beton moet worden". En nu dan toch dit plan !

    Rondom de Hoge Brug ligt nu nog een aantrekkelijk groengebied. Sport en spel worden er beoefend. Er is ruimte voor de jeugd, voor degenen die hun hond uitlaten, of die zo maar een ommetje lopen. Er zijn volkstuintjes en een groen weiland. Ik geef toe, het gebied is hier en daar wat verwaarloosd. Maar het is nog steeds aantrekkelijk. Ook voor planten en dieren is het aantrekkelijk. Er groeien zeldzame en beschermde planten. Voor vliegende insecten en kleine vogels is het een rust en verzamelgebied alvorens zij de oversteek over kanaal en spoorbaan wagen. In herfst, winter en lente is het rust- en overnachtingsgebied voor trekvogels en wintergasten. Ook komen er nog egels voor.
    Maarssen heeft hier nu nog een groen hart. Wie de Drentse dorpen kent, weet dat zij veelal juist zo aantrekkelijk zijn omdat zij een groen hart hebben. De gemeentebesturen daar, zijn zuinig op die groene harten. Het Maarssense gemeentebestuur is echter een andere mening toegedaan. In plaats van hier ruimte te reserveren voor een parkgebied, wil men het groene hart vervangen door een hart van steen. Heeft het gemeentebestuur soms zelf ook een hart van steen ?
    De bevolking wordt met een plan geconfronteerd waarin, afgezien van wat steriele grasveldjes op weg- en waterbermen, geen plaats is ingeruimd voor openbaar groen. Het deel van Maarssen tussen Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal, heeft echter behalve de bruglocatie, nauwelijks openbaar groen van enig formaat. Een ommetje lopen met kinderen, kleinkinderen of hond, wordt straks aanzienlijk minder aantrekkelijk. Voor de omwonenden wordt het gebied onaantrekkelijk.
    Ook zijn de plannen strijdig met de geest, zoal niet de letter, van het Natuurbeleidsplan van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Dat gaat uit van een "groene dooradering" van ons land, een dooradering die fungeert als een wegenstelsel voor de verbreiding van planten en dieren. De middenberm van de verbindingsweg en het groen rond de bruglocaties vormen een groene verbinding tussen het Westelijk weidegebied en het gebied ten Oosten van de Vecht.
    Mijns inziens moet Maarssen gebruik maken van de hier geboden kans, door dit gebied te ontwikkelen als een groen hart. Zorg bij de brug voor een volwaardig parkgebied. Bestem een flink deel van het terrein voor recreatie in de brede zin van het woord. Een "groen hart" is ook uit een oogpunt van toerisme interessant. En het geeft in ieder geval een hartelijk welkom aan degenen die per trein naar Maarssen-dorp komen

    Ik vraag mij verder af waarom korfbalveld, skatebaan, tennisbaan en volkstuinen moeten verdwijnen, als zij elders voor veel geld weer moeten worden aangelegd. De tennisbaan ligt er notabene pas een paar jaar. Met de jeugd heeft de projectontwikkelaar het al helemaal goed voor. Hun skatebaan mag verhuizen van de huidige plaats bij de voormalige boomgaard, naar een plek onder de brug. Lekker tochtig, reuze gezond. Maar ja op de huidige locatie mocht de jeugd eens een zonnesteek oplopen !
    Voor een gezonde ontwikkeling van de jeugd, is ruimte voor sport en spel, ruimte voor hun sociale en creatieve ontwikkeling, een noodzaak. Een omgeving die daar geen ruimte voor biedt, die hen opsluit tussen asfalt en beton, leidt later tot een verhoogd percentage neuroten en criminelen. Binnen redelijke grenzen ruimte geven aan de jeugd, betekent bevordering van de geestelijke volksgezondheid op langere termijn.
    Met betrekking tot de 65-plussers heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat zij langer lichamelijk en geestelijk gezond blijven wanneer zij op loopafstand openbaar groen van voldoende omvang hebben. Ook in dit geval betekent "groen" bevordering van de volksgezondheid.
    In de informatiekrant is verder sprake van "geluidwerende woningen". Steen en beton weerkaatsen geluid. Een geluidswal daarentegen dempt het geluid echt, vooral als hij dicht begroeid is met bomen en struiken. Aanleg van een brede, L-vormige parkstrook langs het kanaal en de opritten van de brug, slaat dus twee vliegen in één klap. Het levert recreatieruimte en het levert geluiddemping.
    Voor de volksgezondheid is verder actieve sportbeoefening een goede zaak. Volgens allerlei deskundigen doet de gemiddelde Nederlander te weinig aan sport. Daarom moet de sport beter aan de man gebracht worden. Als de sport weggestopt wordt op een sportterrein buiten de bebouwde kom, is de kans nihil dat toevallige voorbijgangers zich voor sport zullen gaan interesseren. Dan komen alleen nog diegenen met de sport in aanraking, die er toch al voor gekozen hadden. Kleinschalige sportbeoefening, waar geen grote supportersaantallen en dus geen overlast te verwachten zijn, moet direct naast woonwijken gesitueerd worden. Dat vermindert door sociale controle ook de kans op vandalisme.

Samenvattend : het in de informatiekrant gepresenteerde plan is strijdig met diverse delen van het beleid van de rijksoverheid, en met het algemeen belang van de burgers van Maarssen.

 1. het is strijdig met de uitgangspunten voor het beleid van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM), dat de verstening van het landelijk gebied wil tegengaan door grotere bouwvolumina te concentreren op de Vinex locaties
 2. het is strijdig met het beleid van het ministerie van Landbouw,Natuurbeheer en Visserij (LNV), voor de "groene dooradering" van ons land ; de groene ader door Maarssenbroek wordt beroofd van zijn verbinding met de gebieden ten Oosten en Noorden van het dorp
 3. het is strijdig met het sportbeleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat de kleinschalige sportbeoefening in of direct naast de woonwijken wil houden
 4. het is strijdig met de belangen van de geestelijke volksgezondheid, en staat daardoor haaks op het preventiebeleid van VWS in dezen
 5. het is strijdig met het beleid om bejaarden zo lang mogelijk mobiel en self-supporting te houden, en staat dus ook haaks op dit beleidsoogmerk van VWS
 6. het is strijdig met de belangen van opgroeiende kinderen i.v.m. hun sociale en creatieve ontwikkeling
 7. het is strijdig met het preventiebeleid van Justitie t.a.v. de jeugdcriminaliteit
 8. het is strijdig met het beleid ter terugdringing van de automobiliteit, doordat het bewoners aanzet om voor hond uitlaten, sportbeoefening e.d. de auto te gebruiken.
 9. het is strijdig met de belangen van een heel scala van huidige gebruikers van het gebied
 10. de plannen betekenen een volledige vernietiging van de huidige waarden van het gebied
 11. de plannen zijn strijdig met het imago van Maarssen als aantrekkelijke Vechtgemeente

    Kortom, het hele bouwplan is ondoordachte korte-termijn politiek. Gewin op korte termijn, is blijkbaar het enige wat telt. Sinds wanneer is echter het maken van winst het doel van een gemeente ? Moet een gemeente nu juist niet waken over gezondheid en welzijn van zijn inwoners, ook en vooral op de lange termijn ? Wil Maarssen de zoveelste geheel versteende buitenwijk van Utrecht zijn, of een aantrekkelijke Vechtgemeente ?

    Ik daag het gemeentebestuur uit om een tweede, alternatief plan te ontwikkelen, en dan de bevolking per referendum tussen de twee te laten kiezen. Een plan dat gebaseerd zou kunnen zijn op een bijvoorbeeld aldus te omschrijven bestemmingsplan:

 • circa 25 procent van het oppervlak voor openbaar groen/park/recreatie/geluidwering, twee brede L-vormige stukken langs kanaal en opritten
 • circa 20 procent van het oppervlak voor sport en spel
 • circa 15 procent van het oppervlak voor volkstuintjes
 • circa 40 procent voor woningen en wegen

Voor mij is het op voorhand duidelijk welk plan gekozen zal worden !

D.Korf

 Naar boven