Make your own free website on Tripod.com

    

 

30-12-1999

Ingezonden

Over zorgvuldig bestuur en goed ge´nformeerd worden.
Deel 2

Deze krant informeerde u eerder over de manier waarop de bewoners van de Straatweg ge´nformeerd zijn over de nieuw te bouwen brandweerkazerne op het talud Verbindingsweg/Straatweg. Burgemeester Schouwenaar presenteerde het idee om op die locatie te bouwen als een raadsbesluit. Inmiddels is er ook bij de gemeente duidelijkheid ontstaan over het feit dat er geen raadsbesluit aan dit idee ten grondslag ligt. Van elke vergadering wordt een bandopname gemaakt. Zo ook van de bedoelde vergadering. Bij het afspelen van de band valt nergens te beluisteren dat ook maar iemand zich uitspreekt voor de bouw van de brandweerkazerne op het talud ..... Achteraf heeft Schouwenaar wel steun gekregen voor zijn idee. Zij het onder druk van de heer Swane (VVD). Op 2 december stelde hij het punt 's nachts om voor een, tijdens een rondvraag van de commissie voor algemene en bestuurlijke zaken aan de orde. Hij vond dat de burgemeester te hulp geschoten diende te worden en wilde formeel vastgesteld zien dat de collegepartijen Schouwenaar steunden. En dat gebeurde. Ook het CDA steunde Schouwenaar. Alleen RPF/SGP/GPV en GroenLinks waren tegen. Maar dit terzijde.
Waar het nu om gaat is een vergelijkbare merkwaardige handelwijze, nu niet van de burgemeester alleen maar van het College als geheel. Uit onvrede met de wijze waarop de burgemeester de komst van de kazerne aangekondigd had, deden de verontruste bewoners van de Straatweg verslag aan de gemeenteraadsleden. Eind november ontvingen zij een brief van de vereniging i. o. waarin de gang van zaken aan de orde gesteld werd. Ter kennisname werd ook een kopie naar de Burgemeester en wethouders gezonden. Van de gemeenteraadsleden kwam nauwelijks enige reactie. Van het College echter wel. In een brief van vijf kantjes werd omstandig uitgelegd waarom de bouw van de brandweerkazerne toch echt op het talud moest plaatsvinden. Wat de brief ook suggereerde was dat de bewoners van de Straatweg tegen een nuttige voorziening als een brandweerkazerne zouden zijn. Dat is natuurlijk een beetje flauw en leidt af van de problematiek waar het om gaat: er is beloofd dat er niet gebouwd gaat worden op het talud, al komt er een buitenverblijf van onze koningin dan nog zouden de leden van de vereniging ertegen zijn. Maar goed. Onze brief van 25 november aan de gemeenteraadsleden wordt op 15 december uitvoerig door het College van B& W beantwoord. Alle bewoners van de Straatweg die woonachtig zijn ter hoogte van het talud Verbindingsweg/Straatweg ontvangen een exemplaar. In deze brief werd ons tevens meegedeeld (en nu komt het) dat er een opdracht verleend was aan HEVO Bouwmanagement in Den Bosch die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van brandweerkazernes. Bovendien, zo viel te lezen in de brief, zou een drietal architecten gevraagd worden "hun visie te geven op het programma van eisen en de locatie te vertalen in een structuurontwerp." De briefwerd ook aan een aantal gemeenteraadsleden gezonden; ter kennisname.
Een reactie van hen kon niet uitblijven. Waren zij er net van overtuigd geraakt dat de nieuwe brandweerkazerne op het talud zou moeten worden gebouwd, en hadden zij dit besluit een week later al teruggevonden in het voorontwerp-bestemmingsplan Maarsser Bruglocaties, - zij het nog haastig ingevoegd, en op de tekening niet meer dan een sterretje - , nu lazen zij uit een brief die niet eens voor hen bestemd was, dat er al opdrachten verstrekt waren! Hoezo goede communicatie tussen B& W en raadsleden. Hoezo de raadsleden de mogelijkheid geven hun werk goed te doen. Dit is toch niet wat er van een nette democratische organisatie verwacht wordt? Een aantal raadsleden vond het toch ook wel iets te ver gaan. B& W werd dan ook prompt teruggefloten. Pijnlijkgetroffen haastten Burgemeester en Wethouders zich, de bewoners van de Straatweg te berichten dat de brief zoals zij die verzonden hadden op 15 december, slechts een concept-beantwoording betrof. Na een aantal raadsleden (van de cie abz) gehoord te hebben zou er een formele beantwoording komen, zo berichtten zij ons. Hoe is het toch mogelijk dat B& W een brief beantwoordt die niet aan haar gericht is, maar aan de gemeenteraadsleden, zonder hen hierin te kennen. En daarnaast, als klap op de millenniumvuurpijl, in dezelfde brief (voor de Straatwegbewoners), de gemeenteraadsleden informeert over het stadium waarin deze plannen zich bevinden dan wel uitgevoerd zijn.
Een merkwaardige manier van doen en het gevoel van "op korte termijn weer voor voldongen feiten staan" bekruipt wellicht ook de gemeenteraadsleden. Valt er een parallel te trekken met de inbreilocaties? De toekomst zal het leren. Een, nieuwe eeuw met nieuwe kansen. Het eerste jaar van het millennium wordt ongetwijfeld een dynamisch jaar!

Belangenvereniging Straatweg i.o.
Namens deze
D.E. Bokma,
Straatweg 128 M,
3604 BD Maarssen