Make your own free website on Tripod.com

    

 

2-12-1999

Mini-enquÍte over bouwen

Ebert Vrolijks blijft strijden tegen Maarssen City Project

Maarssen - Wie denkt Ebert Vrolijks wel dat hij is? In ieder geval een verontruste inwoner, die opvallend stelling neemt tegen alle bouwplannen van de gemeente, zoals drie kleinere inbouwlocaties en de Maarsser Bruglocatie, waar aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal ongeveer 500 woningen moeten verrijzen.

"Ik doe dit niet voor mezelf. Ik ga voor een goed woon- en leefklimaat voor iedereen in Maarssen. Maar sta ik alleen of is dit een breed protest?", vraagt de 40-jarige Ebert Vrolijks, lid van de Dorpsraad, maar meestal sprekend op persoonlijke titel. "Het algemeen belang is ontegenzeggelijk ook mijn belang. Ik ben niet tegen bouwen, maar ook niet voor. Ik ga voor de bewoners van Maarssen. Liever stop ik er vandaag mee, het kost zoveel tijd om alles na te zoeken. Liever besteed ik mijn tijd aan muziek en theater." Ebert Vrolijks was jarenlang inspecteur bouw- en woningtoezicht in de stad Utrecht. "Ik heb dus kennis van zaken en weet meer van stadse problemen dan een raadslid." Hij gaf zijn baan uit onvrede enige tijd geleden op. "Uit principe, ik kan niet tegen bureaucratie. Ik kon niet langer meewerken aan projecten, waar ik niet achter stond. Het was een principiŽle keuze." Ebert Vrolijks houdt zich nu bezig met muziek en theater maken. "Het is een hele grote overstap vol onzekerheid. Maar ik vind het applaus belangrijker dan geld. Onlangs trad ik met een mime-act op in De Ark voor de kinderen uit Tsjernobyl, die in Maarssen te gast waren. De glimlach en dankbaarheid, die je dan krijgt is niet te betalen."

Boekwerk
Ebert Vrolijks werkt aan een boek over de Ruimtelijke Ordening in Maarssen om vooral aan te tonen wat er allemaal misgaat. In de Maarssenaar zitten inmiddels een hoop frustratie en wantrouwen tegen het handelen van het College en de lokale politiek. "Ik heb niets tegen raadsleden persoonlijk, alleen tegen de manier waarop word omgegaan met de burgers en de inspraak." Ebert Vrolijks zet grote vraagtekens bij bijvoorbeeld de procedures en wijze van verslaglegging van vergaderingen. "De gezamenlijke commissievergadering van 27 oktober is volgens mij onrechtmatig. (de burgemeester was voorzitter en de fractievoorzitters hadden de plaats ingenomen van andere leden, red.) Ook in het verslag kloppen dingen niet. Ik wil dat de originele opname in een kluis bij een notaris wordt bewaard. Kan het College mij dit verzekeren? Volgens Vrolijks zijn in het verslag passages geschrapt en ook toegevoegd. Hij schaaft en herschrijft inmiddels aan een omvangrijk werk, dat ook enkele honderden vragen bevat aan de gemeente. Sterke uitspraken en veronderstellingen, zoals de beschuldiging van institutionele criminaliteit, worden niet geschuwd door Ebert Vrolijks, die oprecht vreest dat het woon- en leefklimaat in Maarssen wordt aangetast.

Nieuwe politieke partij
Hij verwijt het College dat de woningbouwplannen telkens maar per locatie worden bekeken en gewogen, maar volgens Vrolijks zit er wel degelijk een verband tussen alle gebieden en heeft de ontwikkeling van de Maarssen Bruglocatie gevolgen voor alle inwoners: "De ontwikkelingen in Maarssen onttrekken zich aan de controle van de democratie en ontsnappen ook aan de aandacht van de wethouders. We gaan af op een Maarssen City Project. De problematiek stijgt over de gemeente grenzen. Het huidige marktextremisme is een grotere bedreiging voor de vrije maatschappij dan alle totalitaire ideologieŽn samen." De projectontwikkelaars en het geld spelen een grotere rol dan het welzijn en de inspraak door burgers. Het gehele project kost 230 miljoen gulden en voor Maarssen resteert een winst van maximaal 19 miljoen gulden. De gemeente is verkeerd begonnen met Het Maarssen City Project(MCP) zoals Vrolijks de plannenmakerij betitelt. Hij heeft zelf een schema opgesteld hoe een gemeente met een dergelijke planvorming zou moeten werken. "In ieder geval niet met voldongen feiten politiek en inspraak achteraf." De Maarssenaar heeft een procedure ontwikkeld, met garanties voor duidelijke randvoorwaarden, die in zijn ogen ook recht doet aan de inspraak door de bevolking, die in een vroeg stadium haar mening en visie kan geven. "Pas dan kunnen gemeente en politiek een belangenafweging maken en vervolgens, als er ook een alternatief plan van de bevolking op tafel ligt, kan de gemeenteraad een beslissing nemen." In de Vrolijks-werkwijze zou de grondverkoop en het ondertekenen van de overeenkomst met de projectontwikkelaars pas aan het einde van het traject plaatsvinden en niet zoals nu is gebeurd aan de start van de procedure voor de Hoge Brug locatie. Mede ingegeven door het onjuiste handelen van het College en het gebrek aan kritische vragen en discussie in de gemeenteraad overweegt Ebert Vrolijks het oprichten van een nieuwe politieke partij in Maarssen. "Ik denk daar hard over na. Nu is er een grote coalitie met geen kritische vragen met uitzondering van GroenLinks. Maar bij een nieuwe partij hoort wel een achterban. Dan moeten meer mensen opstaan. Ik kan het niet alleen." Vooralsnog gaat Ebert Vrolijks verder met de strijd tegen de woningbouwplannen van de gemeente. Hij heeft inmiddels een onderhoud aangevraagd en gekregen bij de provincie en een volgende stap kan zijn het inschakelen van de Inspecteur Volkshuisvesting. "Ik wil ze een inzicht geven in de problemen in Maarssen. De democratie staat op het spel." Het gebruik van de art. 19 procedure om snel in afwijking van het bestemmingsplan iets te bouwen, zoals bij de Hoge Brug gebeurd, staat ook ter discussie.
"Ik ben zeer benieuwd naar de mening van andere inwoners van Maarssen. Is het nu zo onterecht dat ik dit allemaal denk of sta ik alleen in mijn mening?", wil Ebert Vrolijks weten. "Ik begrijp niet dat veel mensen uit het Dorp en Maarssenbroek dit accepteren." Van veel direct betrokkenen is de mening en de tegenstand duidelijk, maar dat gaat om enkele honderden inwoners.

Nieuwsblad VAR geeft Ebert Vrolijks nu de gelegenheid om zijn vragen aan alle inwoners van de gemeente voor te leggen.

Wat vinden de inwoners van Maarssen en Maarssenbroek?

  1. Wat vinden kinderen/jongeren/volwassenen juist goed of slecht van hun woonwijk c.q. Maarssen, hoe zouden ze het willen verbeteren of waar is dringend behoefte aan?
  2. Is er in de gemeente behoefte aan een plein voor kermis, wijnfeest, jongerenactiviteiten en een jongerencentrum?
  3. Waar moet de gemeenten woningen gaan bouwen en voor wie?
  4. Waar zitten nu de knelpunten op de wegen en hoe zou u die oplossen?
  5. Moet de gemeente doorgaan met woningen op de Maarsser Bruglocatie voor mensen die graag in onze gemeente willen wonen of geleidelijk bouwen al gelang de maatschappelijke behoefte?
  6. Waar bouwen we over tien jaar een bejaardentehuis als we dat nodig hebben?

Het liefst veel korte en bondige reacties van zowel kinderen als ouders.

Inleveradres: Nieuwsblad VAR, Kerkbrink 18, 3621 AN Breukelen of e-mail Maarssen@nieuwsbladvar.nl.
Gaarne binnen twee weken.

(Het feit dat de VAR als inleveradres voor de reacties dient, wil niet zeggen dat de krant ook achter de denkbeelden en uitlatingen van de heer E. Vrolijks staat, redactie.)