Make your own free website on Tripod.com

    

 

2-12-1999

De Goudestein tapes worden bewaard

Maarssen - In de Commissie Ruimtelijke Ordening had Groen Links veel kritiek op de gang van zaken in de gecombineerde commissievergadering Ruimtelijke Ordening/ FinanciŽn van 27 oktober in het gemeentekantoor onder voorzitterschap van burgemeester Schouwenaar. De meerderheid van de lokale politiek steunde het aangaan van een overeenkomst met de projectontwikkelaars over woningbouw bij de Hoge Brug. De fractievoorzitters van de Collegepartijen hadden om dit belangrijke punt tot een goed einde te brengen hun partijgenoten vervangen.

"Op 5 punten was die vergadering onreglementair onjuist", beweert GL-fractievoorzitter Paul Schroder "Het niet-melden van de vervangers en burgemeester als voorzitter. Een commissielid kan een commissielid niet vervangen. In eerste instantie geen tweede termijn voor de insprekers en onjuiste notulen." Een bewering is alvast niet juist. D66-fractievoorzitter Y. Kemmerling toonde aan dat de gemeenteraad wel degelijk ooit heeft afgesproken dat, vooral voor kleine partijen, commissieleden elkaar wel kunnen vervangen.

Tapes
Niet alleen Groen Links klaagde over de vergaderprocedure en de manipulatie van de notulen, ook diverse bewoners zoals Ebert Vrolijks en de Friezenbuurt vertegenwoordigers hebben hun vraagtekens bij de wijze van verslaglegging. Volgens GL zijn er zinnen weggelaten en later ook feiten toegevoegd. In de wandelgangen wordt de bandopname van de bewuste vergadering al de Goudestein-tapes genoemd. Groen Links kreeg de toezegging dat de partij, net als iedereen die dat wil, een kopie van de originele band kan krijgen. "Het verslag gaan we niet volledig uittypen" aldus wethouder J. Ramaker(D66). "We hebben nu eenmaal afgesproken dat er notulen worden gemaakt met de belangrijkste feiten. Ik heb er geen problemen mee als later aan het verslag wordt toegevoegd wie er allemaal waren, terwijl dit niet in de vergadering is gezegd. Het College bekijkt de concept-notulen en als er geen vreemde dingen in staan wordt dat uitgewerkt. Maar u als gemeenteraad stelt altijd de notulen vast en kan correcties aanbrengen." Met uitzondering van Groen Links ging de hele Commissie RO akkoord met het verslag van de gecombineerde vergadering in oktober waar een begin werd gemaakt met de uitvoering van de plannen bij de Hoge Brug.