Make your own free website on Tripod.com

    

 

16-12-1999

Informatie en inspraak

Voorontwerp-bestemmingsplan Maarsser Bruglocaties

Inzien plan
Vrijdag 17 december, wordt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit betekent dat u het volledige voorontwerp-bestemmingsplan kunt inzien in het informatiecentrum van het gemeentekantoor Maarssen. Daar vindt u tevens een informatiebord over het project en inspraakformulieren waarop u uw reactie kunt schrijven. De commissie voor ruimtelijke ordening heeft besloten om de inspraaktermijn deze keer te verlengen van vier tot zes weken. De periode van ter visielegging en schriftelijke inspraak duurt daarom van 17 december tot en met 27 januari.

21 december: informatie inloopbijeenkomst
Dinsdag 21 december kunt u zich laten informeren over het voorontwerp-bestemmingsplan tijdens een informatiebijeenkomst. Deze informatiebijeenkomst heeft een inloopkarakter en vindt plaats in het gemeentekantoor van de gemeente Maarssen, Endelhovenlaan 1. U bent welkom tussen 16.00 en 20.00 uur. Het voorontwerp-bestemmingsplan wordt aan u gepresenteerd in de vorm van een tentoonstelling, waarbij u aan de aanwezige projectmedewerkers en collegeleden vragen kunt stellen. Ook kunt u tijdens de bijeenkomst het voorontwerp-bestemmingsplan inzien en kunt u ter plekke een inspraakformulier invullen of meenemen om uw reacties thuis op te schrijven. Er zal verder een presentatie worden gehouden waarin de (stedenbouwkundige) basisprincipes van het plan nader worden toegelicht en een schets wordt gegeven van de bij het plan behorende beeldreferentie. U kunt deze presentatie bijwonen om: 17.00 en 19.00 uur.

Spreekuur
Op de donderdag 23 december, 6 en 20 januari zijn er in het informatiecentrum van het gemeentekantoor spreekuren. U bent op deze dagen tussen 16.00 en 19.00 uur welkom voor een persoonlijke toelichting of gesprek over het voorontwerp-bestemmingsplan met een projectmedewerker. U kunt zich aanmelden voor het spreekuur bij de medewerkers van het informatiecentrum van de gemeente, telefoon (0346) 594454.

Schriftelijke inspraak
Het is van belang dat u uw reacties op het voorontwerp-bestemmingsplan schriftelijk aan ons kenbaar maakt. Alle schriftelijke inspraakreacties worden na 27 januari 2000 in een voorstel verwerkt dat de burgemeester en wethouders doen aan de raadscommissie. Elke inspreker krijgt zowel het verslag van de inspraak als het raadsvoorstel toegestuurd. Het kan dus ook zijn dat we in het uiteindelike voorstel een ander belang zwaarder laten wegen dan dat van u. Dan geven we duidelijk aan hoe we die keuze hebben gemaakt en waarom. Mede op basis van de inspraakreacties wordt het voorontwerp-bestemmingsplan aangepast. Dit aangepaste plan, heet dan ontwerp-bestemmingsplan en gaat naar verwachting in april/mei wederom de inspraak in.

Dinsdag 21 december van 16.00 tot 20.00 uur informatie inloopbijeenkomst over het voorontwerp-bestemmingsplan Maarsser Bruglocaties in het gemeentehuis aan de Endelhovenlaan.