Make your own free website on Tripod.com

    

Wetswijziging

Hieronder de tekst van een informatief briefje dat heden aan de leden van de werkgroep bouwplannen van de Dorpsraad Maarssen is gestuurd.

Geachte dames en heren,

Op 3 april aanstaande treedt een belangrijke wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking. Die wijziging raakt vooral de toepassing van het bekende artikel 19 van de WRO. De bestaande vrijstellingsprocedure wordt vervangen door een zelfstandige project-procedure.

Vanaf 3 april kan de gemeenteraad voor de verwezenlijking van een project, vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan, mits dat project is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en vooraf van gedeputeerde staten de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het verlenen van vrijstelling geen bezwaar hebben. Voor lichte gevallen is in beginsel geen verklaring van geen bezwaar nodig.

Onder een goede ruimtelijke onderbouwing (aldus de wet), wordt bij voorkeur een gemeentelijk of intergemeentelijk structuurplan verstaan. Indien er geen structuurplan is of wordt opgesteld, wordt bij de ruimtelijke onderbouwing in elk geval ingegaan op de relatie met het geldende bestemmingsplan, dan wel wordt er gemotiveerd waarom het te realiseren project past binnen de toekomstige bestemming van het betreffende gebied.

Het is niet zo dat de gemeente een structuurplan moet hebben, wil de nieuwe procedure kunnen worden toegepast.

Wat betekent dit voor Maarssen?

De laatste jaren is de indruk ontstaan dat ruimtelijke (bouw)plannen hoofdzakelijke stoelen op financiŽle motieven, waarbij aan een goede ruimtelijke ordening nauwelijks aandacht wordt besteed. En aan eerdere beleidsdoelstellingen, zoals die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de structuurvisie, wordt in veel gevallen simpelweg voorbij gegaan. Ook hebben wij enkele malen moeten constateren dat bij de ontwikkeling van bouwplannen geen relatie werd gelegd met de effecten op de omgeving.

Hoewel straks de jurisprudentie zal laten zien wat onder "een goede ruimtelijke onderbouwing" moet worden verstaan, zal de gemeente straks goed moeten motiveren waarom ze plannen uit een oogpunt van ruimtelijke ordening passend acht.

Daarbij kan ze moeilijk voorbij gaan aan de inhoud van de eerder vastgestelde structuurvisie! Ook moeten bij de beoordeling relevante, door de gemeenteraad vastgestelde nota's worden betrokken. Ik noem bijvoorbeeld de nota volkshuisvesting, de nota van uitgangspunten Maarsser Bruglocaties. Nota's waarvan de inhoud nu regelmatig "zomaar" wordt genegeerd.

Deze wijziging van de WRO betekent tegelijkertijd dat de burgers betere mogelijkheden hebben hun bezwaren te onderbouwen. De gemeente kan immers niet "zomaar" voorbij gaan aan hetgeen eerder als beleid is vastgelegd.

Ik hoop jullie met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten,

Kor Buist.


Heeft u op- of aanmerkingen of mist u onderwerpen, dan ontvangen wij graag uw reactie via bewonersmaarssen@hotmail.com