Make your own free website on Tripod.com

    

 

Maarssen, 15 december 1999

Aan: het College van B&W
van de gemeente Maarssen

 

Zeer geacht college,

In de raadsvergadering van 20 december aanstaande wordt het stuk "Notities voor morgen" van het BRU behandeld. De notitie bevat belangrijke uitspraken over de toekomst van Maarssen in planologisch en stedenbouwkundig opzicht. Wij verzoeken u daarom de inwoners van Maarssen de gelegenheid te geven om met u van gedachten te wisselen over deze notitie alvorens besluiten te nemen. Van onze zijde brengen wij daarbij gaarne de bijgaande notitie in (zie bijlage).

Wij stellen u voor om samen met ons medio januari een publiek debat te organiseren over dit belangrijke onderwerp. De gedachten gaan daarbij uit naar de formule zoals gehanteerd bij de bijeenkomst in t Zand.
In ieder geval verzoeken wij u deze brief met bijlage als ingekomen (eventueel als nagekomen) stuk te willen inbrengen bij desbetreffend agendapunt van de vergadering van 20 december aanstaande.

Wij vermoeden dat u dit initiatief ter verbetering van de tweezijdige communicatie tussen politiek, bestuur en burgers op prijs stelt en gaarne uw medewerking zult willen verlenen.

Hoogachtend,
namens de gezamenlijke bewoners- en belangenverenigingen
te Maarssen

Simonis, Maarssen

 

In afschrift aan de fractievoorzitters
van de politieke partijen.

Noot voor de fractievoorzitters van de politieke partijen:
Gaarne verzoeken wij u om medewerking van uw fractie bij de realisering van dit initiatief en het betrekken van bijgaande notitie bij desbetreffend agendapunt van de raadsvergadering van 20 december aanstaande.