Make your own free website on Tripod.com

    

 

Inspraakreactie 13 januari 2000 Cie ABZ.

Geachte voorzitter, geachte commissieleden,

Mijn naam is Elly Bokma en ik vertegenwoordig de bewoners van ruim twintig huizen op de Straatweg die tegenover de geplande brandweerkazerne liggen. Ik heb mijn betoog tegen de komst van de brandweerkazerne ook gehouden voor de leden van de cie RO. De voorzitter van die cie deelde mij echter mede dat de politieke beslissing om de brandweerkazerne op het talud te bouwen, nog niet genomen was ..(??!!). Vanavond tijdens deze vergadering zou dat gebeuren. Vandaar dat ik nogmaals van de gelegenheid gebruik wil maken ons standpunt naar voren te brengen.
Het zal u niet verbazen, maar de Straatweg bewoners zijn tegen de komst van een brandweerkazerne op het talud Verbindingsweg/ Straatweg. Hierbij spelen de volgende (niet uitputtende lijst van) argumenten een rol.

 1. Door B&W is op 24 februari 1997 toegezegd dat er niet gebouwd zal worden op het talud. Daarnaast staat expliciet vermeld dat er geen brandweerkazerne gebouwd zal worden. Dit op grond van maatschappelijke onaanvaardbaarheid. Mijn vraag is: wat is er sinds 1997 nu wezenlijk veranderd dat er nu wel gesproken kan worden van maatschappelijke aanvaardbaarheid. En ik wil hierbij al even aangeven, dat de brief die het College ons op 15 december stuurde, hier ons inziens geen adequaat antwoord op gegeven heeft.

 2. De bebouwing is in strijd met eerder genomen besluiten t.a.v. de ecologische hoofdstructuur. De gemeenteraadsbesluiten hierover dateren van 1994 en 1997 resp. het natuurbeleidsplan "Ecologische infrastructuur" en het uitvoeringsplan hieromtrent. Hierbij is bewust gekozen voor het groen houden van het talud op de verbindingsweg.
  Het wegvallen van de groenstrook zorgt voor een verschraling van de Maarssense flora en fauna. Dit betekent een vermindering van de kwaliteit van de leefomgeving voor alle maarssenaren..

 3. De omvang van de bebouwing. In het concept voorontwerp staat dat de nieuw te bouwen brandweerkazerne niet groter mag zijn dan 2000 m2 Hoogte vanaf de Straatweg wordt max. 12 meter en van af de Verbindingsweg (op het talud) 8 meter. Deze omvangrijke bebouwing tast het karakter van een woonwijk aan.

 4. Er zijn voldoende alternatieven. Ten eerste is er de Wolfshoek. Nu het bestemmingsplan de bouw van het oorspronkelijk geplande hotel onmogelijk gemaakt heeft, ontstaat er een open plek. Deze opening biedt de ideale mogelijkheid om daar de brandweerkazerne te plaatsen. Bovendien zal Phoenix meer dan in het verleden bereid te zijn om met de gemeente te onderhandelen over de verkoop van de grond of deze te ruilen tegen een andere voor Phoenix aantrekkelijke locatie.

  En dan kom ik op een andere mogelijkheid. Namelijk die van het ruilen van grond. Waarom zou de grond van de Wolfshoek niet geruild kunnen worden tegen de grond op de Gaslaan. Op deze manier krijgt het terrein op de Gaslaan een ook voor de markt aantrekkelijke bestemming. Op deze top locatie in het hart van Maarssen zouden luxe appartementen geplaatst kunnen worden. Daarnaast zijn er voor een project ontwikkelaar natuurlijk andere mogelijkheden. Wellicht de commerciŽle exploitatie van een vergroot sociaal en cultureel dienstencentrum, ik noem maar iets. En dat moet de partij, wiens fractievoorzitter zich persoonlijk aan de bouw van de brandweerkazerne op het talud lijkt te hebben verbonden, toch zeker als muziek in de oren klinken.

  Als tweede mogelijkheid is de locatie direct naast de Wolfshoek er een. Net zoals dat bij het talud het geval is, is de grond is in handen van de gemeente. Verder heeft deze locatie dezelfde voordelen als de Wolfshoek Het enige verschil is dat de bouw tegen het talud waarschijnlijk veel duurder uit zal vallen dan het bouwen op een vlak stuk grond. Bouwtechnisch gezien moet er immers veel meer uit de kast gehaald worden. Financieel wordt het perceel naast de Wolfshoek daarmee aantrekkelijker dan het talud.

  Een derde alternatieve locatie is de Busdijk. Op de plaats waar nu dure geluidwerende woningen gepland zijn kan de brandweerkazerne komen. Bovendien behoeft de geplande calamiteiten uitrit naar het industrieterrein niet aan gelegd te worden. Beide zaken leveren besparingen op.

 5. Ik heb er al het een en ander over gezegd, maar het volgende argument gaat over de financiŽle afwegingen die zijn gemaakt. Het doorslaggevende argument om de kazerne op het talud te bouwen is het feit dat de gemeente de grond waarop gebouwd gaat worden bezit. Dit zou er voor zorgen dat de kosten van de bouw van de kazerne beperkt bleven. Dat is geen correct manier van redeneren. Grond heeft ook economische waarde. Deze moet in de nieuwbouw calculatie worden meegeteld. Als dit gedaan wordt kan er een eerlijke vergelijking gemaakt worden met de kosten van de alternatieve locaties. Hierbij moet uitgegaan worden van de netto aankoopsom Dit dus exclusief winstopslagen (voor de gemeente en projectontwikkelaar). Als dit duidelijk wordt, plus helder is welke extra kosten gemaakt moeten worden om tegen een talud te bouwen, kan het wel eens betekenen dat bouwen in het talud per saldo duurder is!

 6. Voor de keuze van de brandweerkazerne op het talud is het aspect van de woonplek van de vrijwilligers zwaarwegend geweest. Is dit terecht, nu steeds weer blijkt dat het aantal vrijwillige brandweerlieden afneemt? Is het niet reŽel te veronderstellen dat we binnen afzienbare tijd met een beroepskorps te maken hebben, wellicht allemaal wonende te Maarssenbroek? Terug naar de woonplek van de huidige vrijwilligers. Uit de informatie die de gemeente zelf verschaft blijkt dat er 18 brandweerlieden in het dorp wonen en 10 in Maarssenbroek. De vier personeelsleden in beroepsdienst zijn allen woonachtig in het dorp. De verhouding vrijwilligers is dus 14 - 10. Moet het feit dat er14 vrijwilligers in Maarssendorp wonen en slechts 10 in Maarssenbroek zo zwaar wegen in de beslissing de kazerne in Maarssendorp te bouwen? Ik denk het niet.
  Hierbij aansluitend wil ik nog opmerken dat de bouw van de nieuwe kazerne op het talud niet voldoet aan het eisen pakket zoals dit opgesteld is door de brandweer in 1996.

 7. Bijna aan het eind van mijn betoog gekomen wil ik nog een vraag stellen over de nieuwe verkeerssituatie op het talud. Met het auto luw maken van Straatweg moet al het verkeer boven langs. Kan het talud al dat verkeer wel aan? Is hier onderzoek naar gedaan, is dit voorzien, zijn er oplossingen voor? En wat betekent dit voor de brandweer?

 8. Hierbij aansluitend wil ik nog opmerken dat het ons inziens niet juist is de komst van de brandweerkazerne te koppelen aan het autoluw maken van de Straatweg. De gemeente is ervoor om te zorgen voor een veilige verkeerssituatie en een goede afwikkeling van verkeersstromen. Om daar iets tegenover te stellen in de vorm van de komst van een brandweerkazerne is ons inziens niet fair.

 9. Tot slot wil ik een meer algemene opmerking maken. Wellicht mag het een signaal zijn voor en aantal politieke partijen. De manier waarop zaken behandeld, afgehandeld c.q. doorgedrukt worden, zal de Maarssense burger niet ontgaan. Dit kan hem zo langzamerhand ook nauwelijks meer ontgaan. Burgers zijn kiezers dus vroeger of later zal de manier van handelen van een partij consequenties hebben. Voor sommige partijen zal dit stemmenverlies dan wel ledenverlies betekenen. De eerst volgende verkiezingen kunnen in dit opzicht verhelderend zijn.

Ik dank u voor uw aandacht.

Elly Bokma, namens de vereniging Straatweg i.o. P/a Straatweg 128 M, 3604 BD Maarssen,
tel 0346 550 930, fax 0346 579793. e-mail: ellybokma@hotmail.com

 Naar boven