Make your own free website on Tripod.com

    

 

Voorbeeld bezwaarschift

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Maarssen
Postbus 11
3600 AA MAARSSEN

Maarssen, 17 december 1999

Betreft: Bezwaar tegen voorontwerpbestemmingsplan Maarsser Brug locaties

Geachte College,

Middels dit schrijven teken ik bezwaar aan tegen de voorgenomen bebouwing van de Hoge Bruglocaties, zoals beschreven in het voorontwerpbestemmingsplan dat op dit moment ter inzage ligt.

In deze paragraaf dient u uw bezwaar gedetailleerd te beschrijven en de reden waarom u bezwaar heeft tegen de voorgenomen bebouwing. U kunt hierbij denken aan de volgende zaken:

  • Waarde vermindering van uw huis;
  • Behoud van groen;
  • De vorm waarin gebouwd gaat worden (bv. de voorgenomen hoogbouw)
  • De hoeveelheid van bebouwing en grootschaligheid van het project;
  • De benauwde positie die de Friezenbuurt nog heeft indien invoering van het voorgenomen plan doorgaat;
  • Geluidsoverlast;
  • Overlast van verkeer;
  • Afhandeling van toenemend verkeer;
  • Veiligheid van u en/of uw kinderen;
  • Enz. enz.

Ik verzoek u de ontvangst van dit schrijven schriftelijk aan mij te bevestigen inclusief de akties die zullen worden ondernomen en de tijdsplanning ten aanzien van de bovengenoemde bezwaren.

Tevens verzoek ik u schriftelijk te bevestigen welke rechten ontleend kunnen worden aan eventuele toezeggingen die u mij in uw antwoord doet toekomen.

Met vriendelijke groeten,

 

Naam en adres

Bewoner Friezenbuurt