Make your own free website on Tripod.com

    

 

Zie ook Belangrijke data.

Gemeentelijke planning rond Maarsser Bruglocatie
in hoofdlijnen

 • November '99 besluitvorming door de gemeenteraad inzake het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met de MMB en een informatiebijeenkomst.
 • December '99 start inspraak en ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan (4 weken).
 • Begin 2000 nader overleg over het voorontwerp-bestemmingsplan met andere overheden.
 • April 2000 informatiebijeenkomst en start ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan
 • April/mei inspraak ontwerp-bestemmingsplan (4 weken) en vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.
 • April/mei start versnelde bouwplanprocedure art. 19 WRO om met de bouw te starten.
 • Eind 2000 ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan Gedeputeerde Staten.
 • 2001 mogelijkheid tot beroep bij de Raad van State.

(bron: raadsvoorstel 9 november 1999)

Wanneer een bezwaarschrift

In de wetgeving is geregeld dat op diverse momenten in de procedure bestemmingsplan bezwaar gemaakt kan worden, in de vorm van een bezwaarschrift.
Klik hier voor een voorbeeld.

Rechtsbescherming in de wetgeving bij de procedurestappen

 • Beroep tegen besluit tot goedkeuring
 • Voorontwerp (inspraak)
 • Ontwerp-plan (zienswijze)
 • Vastgesteld plan (bedenking)
 • Goedgekeurd plan (beroep)

Tips van bezoekers

 • Het boekje "Burgers en Ruimtelijke Ordening", kan bij VROM worden aangevraagd - 070 3449449.

 • Vergeet niet bij de gemeente de bijlagen bij het bestemmingsplan door te nemen. Vooral het akoestisch onderzoek lijkt op het eerste gezicht interessant. Juist de bebouwing langs de Verbindingsweg en de appartementen bij de brug en op het terrein van de Wolfshoek lijken niet aan de geluids(belastings)normen te voldoen.
  Goede argumenten om te pleiten voor het handhaven van de Onderdijk, een 1 meter hoog scherm langs de Verbindingsweg, meer ruimte langs het kanaal en laagbouw. Dat dient het leefklimaat.