Make your own free website on Tripod.com

    

 

08-01-2000

Protest Maarssen

Straatweg accepteert kazerne niet

Van een onzer verslaggevers

Maarssen - De bewoners van de Straatweg lrggrn zich niet neer bij de bouw van een brandweerkazerne in het talud bij de verbindingsweg. "Alle wegen die nodig zijn om dat tegen te houden, zullen we bewandelen. Er is nog een lange weg te gaan," zegt woordvoerster E. Bokma van de belangenvereniging in oprichting.

Maarssen hoopt nog deze maand een eerste ontwerp te hebben voor een nieuwe brandweergarage in het talud Verbindingsweg/Straatweg. Het college heeft Hevo Bouwmanagement opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken. Bokma: Dat gebeurt nog voordat er een raadsbesluit is genomen, het lijkt erop of het college de plannen wil doordrukken."

De belangenvereniging vindt dat de kazerne te dicht bij de woningen komt en heeft geen goed woord over voor de procedure zoals die tot nu toe is gevolgd. Zo is burgemeester Schouwenaar er ten onrechte vanuit gegaan dat de locatie Straatweg al bij de begrotingsbehandeling werd genoemd. In de rondvraag van de commissie algemene en bestuurlijke zaken van 2 december moesten de fracties daarom - in de rondvraag - nog eens expliciet hun voorkeur voor de locaties aangeven. Die locatie moet onderdeel worden van het nieuwe bestemmingsplan Maarsser Bruglocaties, waarvan het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. "De informele inspraakprocedure loopt nog tot 27 januari, de belangenvereniging zal zeker bezwaarschriften indienen. Momenteel winnen we her en der adviezen in over onze mogelijkheden."

Een ander heet hangijzer is een besluit, uit 1997, van een eerder college dat er niet gebouwd zou worden. Het huidige college voelt zich echter niet gebonden door dat besluit. Volgens de bestuurderd is de situatie veranderd - destijds werd gedacht aan kazerne in combinatie met andere maatschappelijke functies en kantoren - en zijn er geen goede alternatieven. "Onverlet de uitspraken uit het verleden heeft de gemeente Maarssen niet het recht verspeeld terug te komen op eerdere standpuntbepelingen ten aanzien van de taludzone," schrijven ze in een concept-brief aan de belangenvereniging. Bokma:"Destijds was het onaanvaardbaar, maar die onaanvaardbaarheid is blijkbaar opgeheven. Er wordt gewoon niet goed nagedacht. Zo is het argument over de financiën slecht. De kazerne zou goedkoper worden omdat de grond al van de gemeente is. Maar dat geldt voor een groot deel van de Maarsser Brug-locatie, er zijn duizend-en-één mogelijkheden."

Bokma zal namens de belangenvereniging komende maandag inspreken tijdens de commissoevergadering ruimtelijke ordening. Het onderwerp staat ook op de agenda van de commissievergadering algemene en bestuurlijke zaken van 13 januari.